ENCYKLOPEDIE SOUSTAVNÉ FILOSOFIE I

 

 

 

 

NÁRYS SOUSTAVNÉ EVOLUČNÍ FilosofiE

 

 

Úvod do soustavné filosofie a evoluční taxonomie ideologických názorů

 

 

 

Pavel Bělíček

 

 

 

 

 

 

 

Urania

 

Praha 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Pavel Bělíček 2017

ISBN 978-80-86580-49-4

 

O B S A H

Seznam tabulek. 6

Extradisciplinární systematika.. 9

Vnější a vnitřní vymezení systematiky filosofie. 9

Vývoj filosofie od lidového mudrosloví a theologie k soustavné vědě. 11

Geneze chápání  filosofie jako vědy. 13

Poměr filosofie k ideologii 16

intradisciplinární SYSTEMATIKA.. 20

Vnitřní dělení ontologie na fyziku, metafyziku a doxologii 20

Tématická subkategorizace filosofie. 22

Poznávací podobory filosofie. 24

Sociologické podobory filosofie. 25

Axiologické podobory filosofie. 26

FILOSOFICKÁ HEURISTIKA.. 29

Filosofické pojmosloví 29

Vymezení filosofického mikrokosmu a makrokosmu. 31

Praktická, konfesní a aplikovaná  filosofie. 32

Normativní, školská a didaktická filosofie. 36

Konfesní a esoterická filosofie. 37

Čistá, obecná a teoretická filosofie. 38

Protiklad užité a soustavné filosofie v taxonomii nauk. 40

Deskriptivní a soustavná makrofilosofie. 42

Filosofie srovnávací, evoluční a soustavná. 46

FILOSOFICKÁ KATEGORIKA.. 49

Kategorika jako nauka o kategoriích. 49

Klasické třídění kategorií 51

Logický výklad kategorie kvantity. 54

Ontické kategorie dimenzí skutečnosti 58

Kategorématická typologie predikace. 60

FILOSOFICKÁ NOETIKA A TEKTONIKA.. 66

Noetika, gnoseologie, epistemologie a teorie poznání 66

Noetika jako teorie pojmové struktury světa. 68

Noetická klasifikace generálií a partikulárií 71

Polarita materialismu a idealismu. 74

Monismus, dualismus a pluralismus. 76

Filosofická tektonika. 77

ETNOTHEOLOGIE JAKO PODSTAVBA FILOSOFIE. 81

Soupeření filosofie a etnické theologie. 81

Etnofilosofie a kmenové kořeny náboženských kultů. 84

Etnogeneze jako základ filosofie a duchovní kultury. 87

Agrární polytheismus a pastevecký monotheismus. 92

Synkretické míšení v pantheonech polytheistických božstev. 94

Sakrální supernaturalizace a profánní naturalizace filosofie. 97

FORMÁLNÍ AXIOMATIKA FILOSOFIE. 99

Směry kvantitativní ideometrie. 99

Konstrukce filosofie jako algebraické topologie. 102

Topologická ontologie. 104

Topologická taxonomie náboženských názorů. 106

Binární kódování políček filosofického světonázoru. 108

SOCIÁLNÍ DYNAMIKA FILOSOFIE. 111

Filosofický světonázor jako axiologický systém.. 111

Členění politického prostoru. 113

Konjunkturní cykly na trhu a ve filosofii 117

MATERIALISTICKÁ PODSTAVBA FILOSOFIE. 122

Dějinné osudy vědeckého materialismu. 122

Plebejský rodokmen agrárního a urbánního materialismu. 127

Oborové aplikace materialismu v humanitních vědách. 129

Dialektika a evoluční teorie. 133

FILOSOFICKÁ TEKTONIKA A PARADIGMATIKA.. 138

Tektonická výstavba filosofického světa. 138

Filosofické projekce a průměty. 141

Jednotky ideologie a ideačního procesu. 143

Klasicistní a dekadentní  paradigma. 147

FILOSOFICKÁ PERIODOLOGIE. 152

Periodologie jako teorie časové segmentace vývoje. 152

Vývojové členění filosofického procesu. 154

Filosofický proces a jeho zobecněná geneze. 157

Vývoj filosofických směrů a škol 159

FILOSOFICKÁ STADIOLOGIE. 163

Vývojová stadia duchovní kultury. 163

Vývoj periodizace pravěku a výrobních formací 167

Členění výrobních formací 170

Stadiologické členění formací 174

Vývojové fáze starověkých formací 175

Světlé a temné miniformace. 178

ZÓNOVÁ GEOFILOSOFIE. 182

Ekologická a srovnávací geofilosofie. 182

Dějiny lokální, národní, světové a globální 188

Zónologie jako pásmové členění filosofického procesu. 192

FILOSOFICKÁ KOMPARATISTIKA.. 197

Principy filosofické komparatistiky. 197

Stadiální komparace filosofických kultur 199

Orientální paralely. 201

Paralelismus starořecké a arabské filosofie. 207

Průniky indické a arabské filosofie. 211

FILOSOFICKÁ STRATIFIKAČNÍ SOCIOLOGIE. 216

Sociální vrstvení filosofických proudů. 216

Substrátový sociologismus a náboženský integralismus. 217

Ideové protivy elit a mas. 222

Filosofická linie plebejského humoralismu. 228

Ideové dvojsměry. 231

FILOSOFICKÁ GENOLOGIE. 235

Geneze filosofických žánrů. 235

Naturistické a hylozoistické žánry agrárních civilizací 236

Filosofické žánry pravěkých lovů a pastevců. 239

Filosofické žánry laponoidních národů. 242

SOUSTAVNÁ EVOLUČNÍ FILOSOFIE. 245

Systematické základy filosofické ideonomie. 245

Integrita zorného pole soustavné evoluční filosofie. 248

Od popisné doxografie k soustavné ideonomii 250

Od kultovního personalismu k vědecké ideometrii 253

Teze k soustavné filosofii a ideonomii 257

TRENDOLOGIE: STUDIUM FILOSOFICKÝCH SMĚRŮ.. 260

Kulturní a filosofické proudy. 260

Proudy, hnutí, směry, trendy a slohy. 262

FILOSOFICKÁ VÝVOJOVÁ TAXONOMIE. 264

Evoluční typologie filosofických názorů. 264

Soustavná revize filosofického názvosloví 268

Zásady názvosloví taxonomie filosofických směrů. 271

Vývoj filosofického a estetického ideálu. 274

Linie hylozoistického a humoralistického materialismu. 277

Taxonomie trendů v světlých a temných cyklech. 279

PERIPETIE MARXISMU VE 20. STOLETÍ 281

Resystematizace filosofie demokratické levice. 281

Rozklad marxismu v komunistických zemích. 286

Ideové linie ve vývoji filosofického myšlení 291

VÝVOJOVÉ TENDENCE ČESKÉ FILOSOFIE. 301

Národní meze filosofického vědomí 301

Západní a středoevropské pásmo kulturního myšlení 302

Generační reliéf českého kulturního vývoje. 308

Literatura. 330

Seznam tabulek

Tab. 1.  Rozvržení systematické kategorizace podoborů filosofie. 10

Tab. 2.  Třídění ontických oborů a směrů filosofie. 22

Tab. 3.  Systematická klasifikace fyzikálních věd. 23

Tab. 4.  Řetězení biologických a antropologických věd. 24

Tab. 5.  Třídění poznávacích oborů filosofie. 25

Tab. 6.  Klasifikace sociologických disciplin filosofie. 26

Tab. 7.  Hlavní nerovnosti axiologie. 27

Tab. 8.  Třídění podoborů axiologie. 27

Tab. 9.  Institucionální dělba úrovní a oborů filosofie. 33

Tab. 10. Protiklad soustavné a aplikované filosofie. 40

Tab. 11. Dělení aplikovaných oborů. 41

Tab. 12. Model ujednocení užitých nauk prefixací 41

Tab. 13. Návrh budoucího soustavného názvosloví filosofických věd. 42

Tab. 14. Srovnání prostoru deskriptivní a soustavné filosofie. 45

Tab. 15. Nárys jazykové sémantiky u středověkých nominalistů. 51

Tab. 16. Třídění aristotelských kategorií 52

Tab. 17. Kantova systematika ontických a logických kategorií 53

Tab. 18. Odstupňování kvantifikátorů v 4-hodnotové logice. 55

Tab. 19. Přehled kvantifikátorů a podtypů kvantifikace. 57

Tab. 20. Dimenzionální axiomatizace statiky, kinematiky a dynamiky. 59

Tab. 21. Způsoby lokace těles a datace událostí 60

Tab. 22. Essivy, inessivy, possessivy a jejich reaktualizace. 62

Tab. 23. Jemnější třídění subkategorií času a prostoru. 64

Tab. 24. Terminologické revize ve sporu o universálie. 71

Tab. 25. Vývoj polarity universalismu a partikularismu. 72

Tab. 26. Tektonika odstupňování obecných a jedinečných entit 73

Tab. 27. Průmět  sociálních  abstrakcí do nadpřirozených autorit 79

Tab. 28. Model lidské etnogeneze (v tisíciletích) 88

Tab. 29. Model evoluce kultů (v tisíciletích) 89

Tab. 30. Filosofické protivy zemědělských a pasteveckých kultů. 93

Tab. 31. Censovní stavy v světlém a temném  věku filosofického vývoje. 93

Tab. 32. Dualita konjunkturních a krizových poloh folklóru. 97

Tab. 33. Mody heroizace a deheroizace sociálních idolů. 98

Tab. 34. Obory kvantitativní ideometrie. 101

Tab. 35. Dva typy metriky v třídění směrů filosofie dějin. 104

Tab. 36. Topologická metrika v ontologii 105

Tab. 37. Topologie vztahu hmotného a duchovního světa. 108

Tab. 38. Nihilismus ve filosofii formalismu. 109

Tab. 39. Typy sociálních struktur v „sociálním prostoru“. 115

Tab. 40. Axiomatizace politického a filosofického prostoru. 116

Tab. 41. Rozdělení cyklického růstu do konjunktur a krizí 118

Tab. 42. Sladění slohových a tržních cyklů. 118

Tab. 43. Typy konjunktur v půlstoletých cyklech. 119

Tab. 44. Typologie výrobních krizí 120

Tab. 45. Vzorec poválečné tektoniky konjunktur a krizí 121

Tab. 46. Hloubková struktura společenského bytí a vědomí 129

Tab. 47. Protipóly hmoty a vědomí 131

Tab. 48. Oborové specifikace materialismu. 132

Tab. 49. Průměty ontologie do gnozeologie a estetiky. 141

Tab. 50. Materialistický aposteriorismus a idealistický apriorismus. 142

Tab. 51. Přehled elementárních jednotek filosofické a kulturní ideace. 144

Tab. 52. Klasifikace ideových jednotek. 145

Tab. 53. Topologie mytologického světa. 146

Tab. 54. Koincidence trendů v různých sociálních vědách. 149

Tab. 55. Soustavná taxonomie kulturních stylů. 151

Tab. 56. Typy periodizace filosofických dějin. 156

Tab. 57. Formální typologie kategorií filosofického procesu. 156

Tab. 58. Periodicita  směrů spiritualismu a klasicismu v Anglii 165

Tab. 59. Vzestup a sestup formací v městském a říšském zřízení 171

Tab. 60. Vývoj subformací a filosofických žánrů. 173

Tab. 61. Klasifikace výrobních formací 175

Tab. 62. Soustavná taxonomie státu v hospodářských formacích. 176

Tab. 63. Srovnání tří formací v Anglii 177

Tab. 64. Světlá a temná půlstoletí v moderních dějinách. 179

Tab. 65. Vlnitý graf světlých a temných údobí 179

Tab. 66. Generativní gramatika civilizačních epoch. 181

Tab. 67. Rozpad národních států do megastátů a ministátů. 191

Tab. 68. Pásma civilizačního růstu v Evropě. 195

Tab. 69. Datace kroku hlavních pásem.. 200

Tab. 70. Žánrová skladba egyptského a čínského starověku. 202

Tab. 71. Politické formace v starém Egyptě. 204

Tab. 72. Růst civilizace v staré Číně. 206

Tab. 73. Srovnání vývoje ve starém Řecku a Římě. 210

Tab. 74. Skloubení vývojové systematiky různých filosofických tradic. 214

Tab. 75. Klasifikace vztahů sociálních vrstev. 223

Tab. 76. Protiklad plebejské a oligarchické linie v filosofii 230

Tab. 77. Dvojsměry levice a pravice v cyklech konjunktur. 232

Tab. 78. Podvojnost směrů klasicismu, realismu a spiritualismu. 233

Tab. 79. Žánrová evoluce selské filosofie, mýtů a folklóru. 238

Tab. 80. Zrod hrdinské rétoriky z loveckého folklóru. 241

Tab. 81. Žánrová geneze somatického materialismu. 244

Tab. 82. Odstupňování rovní vědeckého poznání 245

Tab. 83. Srovnání prostoru deskriptivní a soustavné filosofie. 247

Tab. 84. Triangulace filosofického prostoru. 267

Tab. 85. Dva typy stupnice a kvantifikace filosofických protiv. 267

Tab. 86. Mendělejevovská tabulka ideologických průmětů. 272

Tab. 87. Názvosloví systematické taxonomie sociálních a kulturních směrů. 274

Tab. 88. Predominance sektorů jsoucna. 275

Tab. 89. Model světa v antickém idealismu. 276

Tab. 90. Stratifikace filosofické levice a pravice. 277

Tab. 91. Objektivní transcendentní ideály krásna. 278

Tab. 92. Subjektivní transcendentální ideály krásna. 279

Tab. 93. Ciferník filosofických trendů v světlých cyklech. 280

Tab. 94. Topologie filosofických světů v temných cyklech. 280

Tab. 95. Resystematizace ideologie levice. 285

Tab. 96. Fázování stemmat filosofických proudů. 296

Tab. 97. Srovnání západního a českého žánrového vývoje. 303

Tab. 98. Periodizace subformací v Sasku a Česku. 305

Tab. 99. Vlny osvícenců a kosmopolitů v české literatuře. 310

Tab. 100. Generační boje utopické levice s  formalisty a spiritualisty. 312

Tab. 101. Směrová periodizace staré řecké literatury. 329